Prawdziwie najlepsi

Pomorska Liga Zadaniowa stanowi jedno z działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego pn. Zdolni z Pomorza. Jest to wspólna inicjatywa Samorządu Województwa Pomorskiego, powiatów i siedmiu pomorskich uczelni, które połączyły swoje siły, aby wybitne jednostki (laureaci olimpiad i konkursów międzynarodowych, ogólnokrajowych i regionalnych) mogły wykorzystać swój potencjał. Uczniowie z pomorskich szkół mogą podnosić swoje kompetencje społeczne, poszerzać pasje i zainteresowania w   wielu dziedzinach.

Uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem pedagogów zmierzyli się z zadaniami z różnych  przedmiotów.

Konkurs przebiegał w trzech etapach:

1) I etap – kwalifikacyjny

2) II etap – powiatowy

3) III etap – wojewódzki

Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu obejmował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych z: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne, z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki dla III etapu edukacyjnego (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami). Zakres wymagań w etapie powiatowym i wojewódzkim był rozszerzony o dodatkowe zadania.

 Celami edukacyjnymi i wychowawczymi konkursu  jest popularyzacja przedmiotów ścisłych i rozwijających kompetencje społeczne, motywowanie do promowania wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień kierunkowych,  stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia i sprawdzania nabytych umiejętności,  wdrażanie do samokształcenia i samorozwoju.

  Inspirowanie uczniów do obserwacji otaczającego świata, stwarzanie możliwości wykonywania doświadczeń/eksperymentów, prowadzenia obserwacji – biologicznych, chemicznych i fizycznych, ilustrujących procesy zachodzące wokół człowieka.  Kształtowanie umiejętności posługiwania się metodą naukową w praktyce i teorii. Kształtowanie zdolności do konstruktywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, wyrażania różnych punktów widzenia, kierowania się empatią, wykazywanie się tolerancją.

Po I etapie konkursu nasi uczniowie zakwalifikowali się z następujących przedmiotów: matematyki, chemii, informatyki, biologii i fizyki. Po spełnieniu kolejnych zadań stali się

uczestnikami II etapu powiatowego.

Lp. Imię i nazwisko ucznia przedmiot nauczyciel
1. Bartosz Sobolewski chemia Anna Szynaka
2. Bartosz Grzegorzewski chemia Anna Szynaka
3. Julia Przybylska chemia Anna Szynaka
4. Oliwia Przybylska chemia Anna Szynaka
5. Zuzanna Łopata chemia Anna Szynaka
6. Adrian Kwiatkowski chemia Anna Szynaka
7. Konrad Warchoł chemia Anna Szynaka
8. Adrian Kwiatkowski informatyka Leszek Paździor
9. Bartosz Grzegorzewski matematyka Małgorzata Klepacka
10. Adrian Kwiatkowski matematyka Małgorzata Klepacka
11. Bartosz Sobolewski matematyka Małgorzata Klepacka

 

W II powiatowym etapie Pomorskiej Ligi Zadaniowej rywalizowało 500 uczniów. Do etapu wojewódzkiego przeszło 270 osób. Tym bardziej cieszymy się, że nam udało!

Laureatami Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej w powiecie malborskim zostali uczniowie :

Bartosz Sobolewski – 1 miejsce ( chemia), 3 miejsce ( matematyka)

Bartosz Grzegorzewski – 2 miejsce( chemia), 1 miejsce ( matematyka)

Julia Przybylska – 3 miejsce ( chemia)

Oliwia Przybylska – 3 miejsce ( chemia)

Adrian Kwiatkowski – 2 miejsce ( matematyka), 1 miejsce ( informatyka)

Trzeci, czyli ostatni etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej, odbył się 7 kwietnia. Uczniowie zadania konkursowe rozwiązywali w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku .W zmaganiach rywalizowało ze sobą 313 uczniów – 104 spośród nich uczy się w szkołach ponadgimnazjalnych, a 209 w gimnazjach lub VII klasie szkoły podstawowej. Prawdziwymi zwycięzcami okazali się:

  1. Adrian Kwiatkowski – wyróżnienie – Finalista Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z matematyki
  2. Adrian Kwiatkowski – I miejsce – Laureat Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z informatyki
  3. Bartosz Sobolewski – I miejsce – Laureat Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z chemii
  4. Adrian Kwiatkowski – Finalista Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z chemii
  5. Bartosz Grzegorzewski – Finalista Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z chemii

 Prawdziwie najlepsi – wyłonieni spośród ponad 5 tys. uczniów rywalizowali o najwyższe trofeum. Poza dumą i satysfakcją otrzymają nagrody z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego podczas uroczystej gali zaplanowanej na 18 czerwca 2018 r. oraz uzyskają możliwość zakwalifikowania się do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza w trybie „ otwartych drzwi”. A dodatkowo laureaci oraz osoby wyróżnione w  konkursie na poziomie gimnazjalnym otrzymają wpis na świadectwie szkolnym. Gratulacje!!!