Ferie w naszej szkole

W ramach Akcji „Ferie w Mieście 2019″ nasza szkoła  w dniach 11.02.2019, 12.02.2019  zorganizowała dla uczniów zajęcia plastyczne, zajęcia językowe, zajęcia kreatywne oraz zajęcia w ramach Promocji zdrowia-Rozwój kulturalny a Zdrowy styl życia- ” W rytm melodii.”. Z tej oferty skorzystało 63 uczniów z klas I-VI oraz gimnazjum. Zajęcia plastyczne poprowadziła Pani Agata Rojek. W zajęciach wzięło udział 22 uczniów z klas I-V. Przewodnim tematem zajęć były kolory. Uczniowie poprzez wykonywanie prac zapoznali się z pięknem barw natury, oraz otaczającego ich świata. Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace dzięki którym poznali różne techniki plastyczne, nabyli umiejętności sprawnego posługiwania się  narzędziami przy wykorzystaniu różnych materiałów. Rozwijali zmysły kompozycyjne, wyobraźnię, wrażliwość  estetyczną. Wyzwalała się u nich radość z tworzenia. Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności dzieci, rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły uczestnikom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia, a także wyrabiały poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przejętych na siebie obowiązków. Formy realizacji zajęć umożliwiły uczniom doskonalenie pracy w grupach. Założone cele zostały osiągnięte.

Zajęcia w  ramach Promocji zdrowia-Rozwój kulturalny a Zdrowy styl życia –    ” W rytm melodii” poprowadziła Pani Sabina Orłowska.  Na zajęcia  uczęszczali uczniowie i uczennice z klas I-VI. W zajęciach wzięło udział 14 uczniów. Zajęcia odbywały się na małej sali sportowej oraz na sali tanecznej z lustrami. Na zajęcia dzieci uczęszczały chętnie, ubrane w wygodny strój nie ograniczający ruchu. Uczestnicy zajęć sami dla siebie organizowali gry i zabawy regionalne oraz europejskie – Kin ball, Belgijka. Uczyli się zasad wybranej gry regionalnej i europejskiej. Poznawali  miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności kulturalnej. Uczyli się organizować czas wolny z muzyką i prezentować układy choreograficzne w rytm muzyki. Uczennice i uczniowie rozwijali swoją fantazję, pomysłowość oraz zdobywali nowe doświadczenia ruchowe podczas zajęć tanecznych w ferie. Doskonalili swoje umiejętności organizacyjne, uczyli się aktywnego i ekspresyjnego działania. Nauczyli się i poznali jak zdrowo, bezpiecznie i przyjemnie można spędzać swój czas wolny.

Pan Dariusz Lachowicz poprowadził zajęcia językowe „English is easy and funny”. W zajęciach brało udział 10 uczniów z klasy 3 gimnazjalnej. Na zajęciach poruszane były tematy z zakresu gramatyki, słownictwa oraz co bardzo istotne, kultury krajów anglojęzycznych. Jest to bardzo ważne ze względu na leksykalne oraz zwyczajowe użycie języka. W trakcie zajęć poruszane były tematy związane z historią i kulturą. Uczniowie wzbogacali wiedzę o Wielkiej Brytanii m.in. poprzez filmy związane z miejscami godnymi zwiedzenia. Omówione zostały zabytki, ciekawe miejsca, które można odwiedzić w Wielkiej Brytanii. Poruszano także tematy związane z literaturą brytyjską, muzyka oraz filmem. Uczniowie poznali tradycje oraz gatunki muzyki i filmu anglojęzycznego. Podczas zajęć rozwijano u uczniów umiejętność operowania mową w języku angielskim, głównie w sytuacjach życia codziennego. Oprócz tematów związanych z kulturą krajów anglojęzycznych, omówione zostały również zagadnienia z zakresu gramatyki, które miały na celu umożliwienie uczniom poprawne wypowiadanie się w języku angielskim. Zajęcia te pozwoliły również na usystematyzowanie wiadomości z gramatyki z zakresu czasów angielskich. Zagadnienia, które uczniowie rozwinęli i utrwalili podczas zajęć to również: strona bierna, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażanie przyszłości, zaimki osobowe, daty, liczby oraz przyimki. Zajęcia gramatyczne są bardzo ważną częścią nauki języka angielskiego. Uczniowie uczyli się prawidłowej wymowy oraz poprawnego użycia poznanego słownictwa, co pozwoli im na skuteczną komunikację z osobami, które na co dzień posługują się językiem angielskim. Atrakcyjna i aktywna forma sprawiła, iż czas spędzony na zajęciach bardzo szybko minął.

W ramach akcji ” Ferie w Mieście 2019 r. ” zaplanowane zostały także „Zajęcia rozwijające kreatywność„, które poprowadził Pan Jan Ochociński. W zajęciach wzięło udział 17 uczniów. Zajęcia odbywały się w sali lekcyjnej, na auli oraz sali sportowej. Na zajęcia dzieci uczęszczały chętnie, bardzo dobrych nastrojach.  Zajęcia były organizowane według założonego planu m.in. turniej gier planszowych, organizacja czasu wolnego, zajęcia kreatywne połączone z ruchem rozwijające umiejętność współdziałania i planowania. Przerwy między rozgrywkami w ramach turnieju gier planszowych uczniowie spędzili aktywnie ucząc się pracy zespołowej.

Uczniowie rozwijali swoją pomysłowość oraz zdobywali nowe doświadczenia. Kształtowali umiejętności przewidywania, myślenia, budowania strategii i planowania działań. Uczyli się samodzielnego podejmowania decyzji. Rozwijali umiejętności współpracy i wzajemnych relacji. Motywowali się do samodzielnych rozwiązań twórczych.  Rozwijali swoją  wrażliwość.

Gromadzili doświadczenia poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń.   Doskonalili swoje umiejętności organizacyjne, uczyli się aktywnego i ekspresyjnego działania. Nauczyli się i poznali jak  bezpiecznie i przyjemnie można spędzać  swój czas wolny. Poznali  gry planszowe jako  mądrą  i kształcącą rozrywkę. Kształtowali w sobie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę. Rozwijali  w sobie  zaradność i podejmowanie decyzji w  trudnych i niepewnych sytuacjach. Rozwijali zdolności i umiejętności  twórczego myślenia. Rozwijali  umiejętności przestrzegania zasad i reguł. Nabywali umiejętność radzenia sobie z przegraną.

Podczas ferii – niezależnie od akcji ” Ferie w Mieście 2019 ” prowadzonej przy współpracy z Malborskim Centrum Edukacji i Kultury na terenie szkoły odbywały się także zajęcia z robotyki, które poprowadziła Pani Joanna Borkowska. W zajęciach wzięło udział 8 uczniów z klas V-VII. Podstawowymi celami zaproponowanych przez Panią Joannę zajęć było:

  • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
  • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
  • rozwijanie zainteresowań myślą techniczną,
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie pomysłowości i twórczego działania,
  • kształtowanie cierpliwości i dokładności,
  • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Uczestnicy spotkania otrzymali instrukcję budowy robotów, a następnie krok po kroku współdziałając ze sobą w grupie zbudowali dwa roboty: węża fachowo R3PTAR oraz robo-człowieka fachowo EV3RSTROM.

Z relacji uczestników wszystkich zajęć  wynika, iż był to wspaniale spędzony czas, w miłej atmosferze, aktywnie i bezpiecznie.