Rada Szkoły

Skład Rady Szkoły na rok szkolny 2016/2017: 

 • Anna Kosińska – Przewodniczący
 • Monika Piskozub – Zastępca
 • Sylwia Kapuścińska-Baca – Sekretarz

Członkowie:

 • Sebastian Cegiełka
 • Olga Wawro
 • Joanna Hajdukiewicz
 • Monika Arent
 • Ewa Trębas
 • Magdalena Czermak
 • Dorota Ojdowska-Starzyk
 • Iwona Orszulak
 • Celina Kraszewska

Rada Szkoły stanowi ustawowy organ reprezentujący ogół uczniów, rodziców i nauczycieli. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły, a także:

a) uchwala statut szkoły oraz jego załączniki( lub jego nowelizację i przesyła kopię uchwalonego dokumentu Kuratorowi Oświaty oraz organowi prowadzącemu szkołę),

b) opiniuje w szczególności: – pracę dyrektora szkoły – po otrzymaniu zawiadomienia ( wniosku) od organu prowadzącego szkołę o dokonywanej ocenie pracy dyrektora, – plan finansowy szkoły( budżet szkoły), – wewnątrzszkolne zasady oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów, oraz plan pracy szkoły, programy nauczania opracowywane samodzielnie przez nauczycieli, – projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, – decyzje dyrektora w sprawie powierzania nauczycielom stanowisk kierowniczych szkole ( lub odwoływania z nich).

c) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły,

d) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą ,do organu prowadzącego szkołę lub do dyrektora szkoły, z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole- wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły – występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego szkołę ,w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i zajęć ( przedmiotów) nadobowiązkowych, organizacji opieki i wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych itp.,

f) może wnioskować – do dyrektora szkoły ,o zwołanie plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, wskazując zakres spraw ( problemów)wymagających wspólnego rozstrzygnięcia,

g) może przyjmować skargi i wnioski rodziców, uczniów i nauczycieli, które zobowiązana jest przekazać do sekretariatu szkoły celem ich zarejestrowania i rozpatrzenia.

Członkowie Rady Szkoły uczestniczą dwa razy w roku, w plenarnych zebraniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.